CỔNG NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

ĐĂNG NHẬP


Sinh viên vui lòng đăng nhập vào hệ thống như sau:
1.Tài khoản đăng nhập: Mã nhập học
2.Mật khẩu: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

Hướng dẫn:
1. Hướng dẫn thủ tục nhập học
2. Đóng học phí
3. Đóng BHYT và BHTN

Tra cứu kết quả tuyển sinh năm

Vui lòng nhập đầy đủ mã nhập học được thông báo